Taal
Kies uw valuta
0,00
0
Gsm 0473 54 20 21 ---- E-mail: [email protected] ---- Verlof van 20 juli tot 11 augustus

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens 


Deleersnijder Bocaege

Bvba

Karreweg 32

[email protected]
+32 (0)473 54 20 21

RPR Gent HR198647

Btw BE0474.092.052

 


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Deleersnijder Bocaege, een Bvba met maatschappelijke zetel te Karreweg 32, Zulte, BTW BE 0474.092.052, RPR HR198647, (hierna 'verkoper') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van […] moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Deleersnijder Bocaege aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden niet is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Deleersnijder Bocaege is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Deleersnijder Bocaege. Deleersnijder Bocaege kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

De klant kan heel eenvoudig een bestelling plaatsen via onze webshop.  Door het gewenste product aan te klikken komt uw product in de winkelwagen, daar wordt een overzicht gegeven van het product, verzendkosten, afleveringsopties, betalingsvoorwaarden, uw bestelling bevestigen.

Betalingen kunnen enkel gebeuren via overschrijving, er worden geen contanten ontvangen bij levering.

  • betalingen worden gedaan op rekeningnummer BE32 0015 4373 5802

Deleersnijder Bocaege is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Bestelde orders dienen op dag van bestelling binnen de termijn van 30 dagen betaald te worden via overschrijving, zoniet kunnen bestellingen geannuleerd worden na deze datum.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Eens de klant een bestelling heeft geplaatst ontvangt hij een bevestigingsmail van zijn aankoop.  De bestelling wordt opgenomen in onze planning.  Na het plaatsen van uw bestelling wordt een leveringstermijn voorzien binnen de twee – zes weken maximum.  Hiervoor wordt de klant 2 dagen vooraf telefonisch gecontacteerd.  De levering wordt steeds voorzien langs de straatkant.  Het is niet mogelijk producten te laten leveren binnen, onder de carport of achteraan de tuin.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

 

De levering gebeurt door Deleersnijder Bocaege met behulp van een meeneemheftruck.  Een transpallet hebben wij niet ter beschikking.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Deleersnijder Bocaege.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Deleersnijder Bocaege was geboden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Deleersnijder Bocaege. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Deleersnijder Bocaege te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Deleersnijder Bocaege.

 

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van levering. 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Deleersnijder Bocaege Bvba, karreweg 32 Zulte, BE0474.092.052 email: [email protected]via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

"De Klant kan het modelformulier

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [email protected]. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Deleersnijder Bocaege heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Deleersnijder Bocaege Karreweg 32 Zulte .

 "De directe kosten van het terugzenden van de goederen, 75 EUR per pallet komen voor rekening van de Klant."

of

" De klant kan zelf beroep doen op een externe firma om de goederen terug te zenden naar Deleersnijder.  Deze kosten zijn voor rekening van de klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking zonder opening, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Deleersnijder Bocaege zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Deleersnijder Bocaege alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Deleersnijder Bocaege op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan  wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.Deleersnijder Bocaege betaalt de Klant terug via overschrijving, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst 
  • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Deleersnijder Bocaege geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 

Artikel 8: Garantie

Op alle verkopen van goederen vóór 1 juni 2022 gelden nog de oude garantieregels, zoals ingevoerd door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen

 Op alle verkopen van goederen na 1 juni 2022 is de wet van 20 maart 2022 tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de verkopen aan consumenten, tot invoeging van een nieuwe titel VIbis in boek III van het oud Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht van kracht en dit volgens de nieuwe Europese garantiewetgeving – richtlijn 2019/771

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar voor consumptiegoederen is van toepassing.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Deleersnijder Bocaege klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Deleersnijder Bocaege.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Deleersnijder Bocaege zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Deleersnijder Bocaege is bereikbaar op het telefoonnummer +32 0473 54 20 21, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Karreweg 32 – 9870 Zulte Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Deleersnijder Bocaege beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Deleersnijder Bocaege zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Deleersnijder Bocaege, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het leveren van de goederen aan huis of u te contacteren voor de levering. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Deleersnijder Bocaege Bvba, Karreweg 32 – 9870 Zulte, [email protected], kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Deleersnijder Bocaege Bvba, Karreweg 32 – 9870 Zulte, [email protected]

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy www.brandhout.be. 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy www.brandhout.be.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Deleersnijder Bocaege om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Deleersnijder Bocaege Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Deleersnijder Bocaege Bvba – Karreweg 32 – 9870 Zulte – [email protected]

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) 

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Winkelwagen
Winkelwagen is leeg
 
Totaal incl. BTW
€ 0,00
Totaal is inclusief €0,00 waarborg